itFinder.pl to platforma łącząca specjalistów
i pracodawców z branży IT.

Regulamin Serwisu

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu itFinder.pl

Wstęp

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania portalu internetowego
ITfinder.pl zwanego dalej Portal lub Usługodawca.

Definicje

Usługodawca – inaczej zwany wydawcą portalu itFinder.pl jest Netinteractive Sp. z o.o. NIP 5272766291 KRS 0000612484 ul. Saska 103 lok.1 03-914, Warszawa
Serwis usługodawcy – serwis internetowy należący do Usługodawcy, w ramach którego
Usługodawca świadczy Usługi. Serwis umieszczony jest pod adresem
itFinder.pl.
Użytkownik, Usługobiorca – osoba fizyczna oraz osoba fizyczna reprezentująca firmę i korzystająca funkcji świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, które wymagają
dokonywania rejestracji bądź logowania.
Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz
Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin.
Adres email – narzędzie umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji, służący również do założenia Konta Usługobiorcy.
Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Usługobiorcy w ramach serwisu
Usługodawcy. Usługobiorca może wykorzystywać Konto do zarządzania swoimi Usługami.
Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do
promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji
umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z
określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu
handlowego pożądanego przez danego przedsiębiorcę.
System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i
oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i
odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego
rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez
wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne
żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są
transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo
telekomunikacyjne.
Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia
teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające
indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych
między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.
Pliki cookie (ciasteczka) – pliki tekstowe, w których serwery Serwisu Usługodawcy
zapisują informacje na dysku urządzenia, z którego korzysta Użytkownik. Informacje
zapisane w pliku cookie serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z
tego urządzenia, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych
użytkowników Internetu.
Regulamin – niniejszy Regulamin.

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa:
prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług drogą
elektroniczną, zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcom Regulamin przed zawarciem
umowy o świadczenie Usług. Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami
Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.
3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili
podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.

II. ZAWARCIE UMOWY, REJESTRACJA I ZAŁOŻENIE KONTA
1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą prawidłowego
wypełnienia przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu.
2. Usługobiorca wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
3. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego,
utworzy dla Usługobiorcy w ramach Serwisów unikalne Konto, o nazwie będącej podanym
przez Usługobiorcę adresem poczty elektronicznej.
4. Usługobiorca akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego Adresu email.
Adres ten jest podawany bezpośrednio na formularzu rejestracyjnym. Usługobiorca
zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego Adresu email, a w przypadku jego
zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie Usługobiorcy.
5. Adres email jest powiązany z Kontem Usługobiorcy, stanowi konieczną formę
identyfikacji wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do korespondencji związanej
ze świadczeniem Usług.
6. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już
używana w ramach Serwisu lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną
informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste
lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
7. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego Adresu email oraz hasła
dostępu. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła
dostępu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego
ujawnienia.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ
1. Do prawidłowego korzystania z Portalu, w tym dokonywania zamówień,
wymagane jest:
aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez
protokół HTTPS;
posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;
prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML
oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS) – Portal do prawidłowego funkcjonowania wymaga przeglądarki w najnowszej wersji z włączoną obsługą Java Script oraz cookies.
W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany powyżej wskazanych wymogów. W szczególności dotychczasowe oprogramowanie może zostać zastąpione nowszą wersją.
2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym
ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Usługobiorcom
przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez
Usługobiorcę Usług nie później niż 24 godziny od momentu utworzenia Konta. Jeżeli
Konto zostanie utworzone w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie
świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia
roboczego.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCÓW
1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
- przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne
lub związane z modyfikacją Serwisów Usługodawcy,
- wysyłania na Adres email Usługobiorców komunikatów technicznych, prawnych i
transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,
- umożliwienia Usługobiorcom utworzenie Konta w Serwisie Usługodawcy przy użyciu
Adresu email używanego wcześniej przez innego Usługobiorcę, którego Konto
zostało usunięte,
- odmowy świadczenia Usług jeśli Usługobiorca poda błędny, fałszywy lub tymczasowy
Adres email,
− dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu bez
wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze,
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia
wszelkich danych Usługobiorców, przeniesienia praw do Serwisu na inny podmiot oraz
podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem, z
tytułu których Usługobiorcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
4. Usługobiorca ma prawo zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta oraz edytowania
podanych przez siebie danych związanych ze świadczonymi Usługami w dowolnym
momencie.
5. Usługobiorca wyraża zgodę na udostępnianie innym podmiotom danych przekazanych Usługodawcy poprzez portal itfinder.pl, w tym w szczególności informacje osobowe, informacje o doświadczeniu, CV. Dane będą udostępniane zgodnie z Polityką Prywatności która zawiera dokładne zasady udostępniania danych. Powyższe udostępnianie ma na celu wyłącznie promowanie Usługobiorcy zgodnie z warunkami i celem świadczonej Usługi, w ramach której takie udostępnianie ma miejsce.
6. Usługobiorca korzystając z Usług zobowiązany jest do powstrzymania się od:
publikacji treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem
dobra osobiste osób trzecich,wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Serwisach, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku, podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisów oraz korzystania z Serwisów w sposób uciążliwy dla innych Usługobiorców, wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców zawierających treści erotyczne,
pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat
jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub
uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych,
uzasadnionych informacji na ten temat,
usunięcia z Serwisów treści udostępnianych przez Usługobiorców za pośrednictwem Usług,
jeśli treści te naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

V. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Usługi świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie dla Usługobiorców.
2. Usługodawca ma prawo do zmiany warunków płatności świadczenia Usług ale wymaga to powiadomienia Usługobiorcy na 7 dni przed taką zmianą.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym
Regulaminem i w polityce prywatności.
2. Usługodawca każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi drogą elektroniczną. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi:
nazwisko i imiona,
adres zamieszkania lub pobytu,
adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
adres poczty elektronicznej,
adres komunikatorów internetowych (np. Skype),
adres kontaktowy w serwisach społecznościowych (np. Facebook.com, Twitter.com
GitHub.com),
numer telefonu stacjonarnego i komórkowego,
miejsce pracy,
data urodzenia,
wykształcenie,
zawód,
historia zatrudnienia,
historia edukacji i odbytych szkoleń.
numer nip i regon firmy reprezentowanej przez usługobiorcę
3. Usługodawca jest administratorem danych osobowych.
4. Usługodawca zapewnia prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji
danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych prawem.
5. Dane osobowe Usługobiorców mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów
przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub
osób trzecich wyłącznie po wyrażeniu przez Usługobiorcę zgody na takie wykorzystanie.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres email),
przedmiot reklamacji,
okoliczności uzasadniające reklamację.
3. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
4. Reklamacje należy składać za pośrednictwem dostępnego na Serwisie formularza lub na
adres poczty elektronicznej biuro@itfinder.pl.
5. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14
dni od ich otrzymania od Usługobiorcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia
reklamacji niezwłocznie zawiadomi Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej,
na adres podany w reklamacji.

VIII. ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez
każdą ze stron.
2. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną i
usunąć Konto Usługobiorcy w następujących przypadkach:
- naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
- powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta
jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich
lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
- umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem,
- usunięcia przez Użytkownika konta poczty elektronicznej, które było użyte do założenia
Konta,
3. O rozwiązaniu umowy Usługodawca poinformuje Usługobiorcę (jeśli istnieje taka
techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od usunięcia Konta.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz
Usługobiorcy i usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po
usunięciu wynikającym z naruszenia Regulaminu.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę publikując stosowną
informację w Serwisach Usługodawcy. W przypadku konieczności zmiany Regulaminu
Usługobiorca zostanie o tym fakcie poinformowany co najmniej na 7 dni przed planowaną
zmianą.
2. w przypadku, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego działu, Usługobiorca ma prawo
rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po uzyskaniu
informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Usługobiorca
zaakceptował zmieniony Regulamin.
3. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu
polskiemu.
4. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie Usług drogą
elektroniczną rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
5. w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu
cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.